سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی قم 
مسئول کانون قرآن 
 
 
اجرایی 
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی قم 
معاونت فرهنگی 
 
 
اجرایی 
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی قم 
مسئول آموزش مدیران دفاتر و روحانیون مستقر 
 
 
اجرایی 
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی قم 
جانشین دفتر جذب و گزینش 
 
 
اجرایی 
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی قم 
مسئول آزمون و مصاحبه دفتر جذب و گزینش  
 
 
اجرایی